Od nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr. 4 im. Polskich Podróżników w Iławie, we współpracy z dyrekcją szkoły, Urzędem Miasta, PZPS oraz MKS Zryw-Volley Iława działa ogólnopolski projekt szkoleniowy – Siatkarski Ośrodek Szkolny (SOS) oraz Akademia SOS. W skład projektu wchodzą uczennice klas sportowych SP 4, będące zawodniczkami MKS Zryw-Volley Iława i siatkarki Zrywu będące tzw. skautingiem oraz trenerzy prowadzący Beata Zielska i Mieczysław Pietroczuk.

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) to ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci i młodzieży. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu, a w szczególności siatkówki.
SOS powstał w 2012 roku z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To jedyny, tak szeroko zakrojony, nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na świecie. Obejmuje szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w całym kraju. Opiera się na idei współpracy szkoły, lokalnego samorządu i związku sportowego.
W program zaangażowani są nauczyciele, trenerzy i instruktorzy, rodzice, fizjoterapeuci i lokalne samorządy. Dzięki temu lokalna społeczność aktywizuje się i tworzy społeczną strukturę wsparcia dla inicjatywy.

Celem SOS jest upowszechnianie sportu, pobudzenie do aktywności fizycznej młodzieży nie tylko podczas zajęć lekcyjnych, ale także w czasie wolnym. Popularność siatkówki w Polsce, nowoczesny sprzęt, w który wyposażona jest każda uczestnicząca w projekcie szkoła i nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, dają nadzieję na sukces. Projekt powstał również po to, by przez ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że siatkówka to sport ogólnorozwojowy, a przez to uniwersalny.
Program ma przyczyniać się do zrównywania szans rozwoju sportowego młodzieży różnych środowisk. Jednocześnie wspierać działania miejscowych społeczności, tak by jeszcze lepiej wykorzystywać, często bardzo nowoczesne, obiekty sportowe, jakie są dostępne w wielu nawet niedużych miejscowościach.
Kolejnym istotnym celem SOS jest tworzenie stabilnego zaplecza dla kadry narodowej, profesjonalnej piłki siatkowej i poszerzenie bazy szkoleniowej. Nie sposób ich realizować bez upowszechniania tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży w skali całego kraju w ramach jednolitego i zunifikowanego systemu edukacji sportowej. Dzięki SOS możliwe jest wdrożenie systemu wyszukiwania talentów i obejmowania ich zorganizowanym szkoleniem .
Projekt SOS obejmuje również budowanie kadry szkoleniowej. Cykle kursów, konferencje i szkolenia z wybitnymi trenerami, w tym selekcjonerami kadry narodowej, materiały dydaktyczne, bezpłatny dostęp do interaktywnej platformy www.mlodziezowasiatkowka.pl, wsparcie merytoryczne koordynatorów projektu i multimedialny sprzęt, który otrzymuje, każdy nauczyciel pracujący przy SOS, dają szansę na rozwój profesjonalnego środowiska trenerów młodzieżowych na niespotykaną wcześniej skalę.
SOS mają też wspierać rekrutację do szkoły uczestniczącej w projekcie. Działania promocyjne, takie jak prowadzenie lekcji pokazowych, czy organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, nie tylko wspomagają szkołę w pozyskiwaniu uczniów do SOS, ale też podnoszą jej atrakcyjność na tle innych szkół.

Schemat funkcjonowania SOS
Jednym z podstawowych założeń projektu jest dotarcie do możliwie największej grupy dzieci i młodzieży, szeroko pojęta promocja siatkówki, a także zapewnienie rozwoju najbardziej obiecującym zawodnikom, którzy będą w przyszłości filarami reprezentacji kraju w tej dyscyplinie. Z tego względu model szkoleniowy ma formę piramidy, a każdy SOS tworzy zorganizowaną lokalną strukturę osób i instytucji na danym terenie.
Akademie SOS różnią się od szkół SOS zakresem realizowanego programu siatkarskiego oraz wielkością bezpośredniego wsparcia materialnego. Otrzymują wsparcie merytoryczne i dydaktyczne od szkół uczestniczących w projekcie oraz koordynatorów PZPS. Koszty związane z zakupem sprzętu i wynagrodzeniem za dodatkową pracę nauczycieli są finansowane z innych źródeł. W pozyskaniu pieniędzy na ten cel Akademie wspierają koordynatorzy SOS i szkoły prowadzące. Najczęstszym źródłem finansowania jest wsparcie z lokalnego samorządu, który oprócz tego udostępnia halę. Czasami w finansowanie włączają się też lokalni sponsorzy.
Elementem Systemu SOS są też Szkoły Patronackie, które powstały w wyniku dużego zainteresowania projektem. Jest to propozycja dla dyrektorów i nauczycieli, którzy chcą realizować program SOS, jednak z uwagi na ograniczenia, nie otrzymają wsparcia w takim zakresie, jak szkoły SOS. Szkoły Patronackie, które będą realizowały założenia programu i osiągały dobre wynik, mogą w pewnym momencie zastąpić te placówki SOS, których wyniki są niezadowalające. Wprowadza to element rywalizacji między szkołami i zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu szkolenia w SOS.
Warunkiem objęcia szkoły programem SOS jest posiadanie odpowiedniego zaplecza treningowego, nauczyciela z uprawnieniami trenera lub instruktora siatkówki oraz zgody lokalnego samorządu na udział w projekcie.
Każda szkoła SOS tworzy klasę sportową, która realizuje program siatkarski w ciągu minimum 10 godzin lekcyjnych w tygodniu. Nauczyciel prowadzi jeszcze dodatkowo zajęcia indywidualne i pozalekcyjne.
Nad każdym ośrodkiem bezpośredni nadzór merytoryczny i szkoleniowy sprawuje koordynator wojewódzki, który jest dodatkowo wspierany przez lekarza i fizjoterapeutę.

SZKOLENIE W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ I SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW MKS ZRYW-VOLLEY IŁAWA JEST DOFINANSOWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ IŁAWA.

UWAGA: Tekst oraz zdjęcia mogą być kopiowane i wykorzystywane w mediach tylko za pisemną zgodą i aprobatą autora – Mieczysław Pietroczuk mietekpietroczuk@gmail.com
Zdjęcia i tekst: PZPS Młodzieżowa Siatkówka, Archiwum Zrywu