MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY

  ZRYW–VOLLEY IŁAWA
S T A T U T
ROZDZIAŁ  1
Nazwa, teren działania i charakter prawny
§ 1
1.Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW–VOLLEY Iława zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków Klubu.
§ 2
1.Terenem działania Klubu jest miasto i gmina Iława.
2.Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
§ 3
1.Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
                                                                   
§ 4
1.Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2.Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§5
1.Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział  2
Cel i środki działania.
§6
Celem klubu jest:
1.Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia rekreacyjno – sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną, materialną i finansową rodziców i sympatyków Klubu.
2.Angażowanie wszystkich chętnych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier, zabaw i imprez rekreacyjno – sportowych dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. 
3.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4.Organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 
5.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6.Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych z uwzględnieniem różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości przez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu traktując je jako najbardziej efektywne przeciwdziałanie nie zadawalającemu stanowi zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, a także narastającym zjawiskiem patologii społecznej.
§7
Klub może realizować swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, Radą Szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz innymi instytucjami, które wyrażą zgodę na współdziałanie z Klubem.
§8
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy osób trzecich (sponsorów).
Rozdział 3
Członkowie i ich prawa i obowiązki:
§9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1.zwyczajnych,
2.wspierających.
§10
1.Członkami zwyczajnymi  Klubu mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele oraz wszyscy chętni którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. 
2.Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§11
Członkowie zwyczajni mają prawo do :
1.Uczestnictwa w walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 2 i 3 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
2.Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3.Uczestnictwa w zawodach i imprezach rekreacyjno – sportowych, klubowych, ligowych i innych, reprezentując wyłącznie barwy Klubu ZRYW-VOLLEY.
4.Uczestnictwa w zawodach i imprezach rekreacyjno – sportowych organizowanych przez Klub.
5.Uczestnictwa w zawodach wewnątrz – szkolnych i międzyszkolnych, reprezentując swoje szkoły.
6.Korzystanie z wszelkich urządzeń oddanych do dyspozycji Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
7.Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu, zostają przyjęci przez Zarząd i zadeklarują  pomoc organizacyjną, materialną, finansową dla Klubu.
§13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1.Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu, 
2.Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§14
Do obowiązków członków należy:
1.Branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2.Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu,
3.Godne reprezentowanie barw Klubu,
4.Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu,
5.Uczestnictwa w zawodach klubowych.
§15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1.Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2.Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a)umyślnego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów imprez oraz zawodów,
b)nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres trzech miesięcy,
3.Działania na szkodę Klubu.
4.Rozwiązanie się Klubu
Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
1.Władzami Klubu są :
a)Walne Zebranie Klubu,
b)Zarząd Klubu,
c)Komisja Rewizyjna
2.Kadencja Władz Klubu trwa cztery lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile  postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
1.Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu jest zwołane przez Zarząd raz na cztery lata.
3.Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :
a)z własnej inicjatywy, 
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c)na wniosek 1/3 ogółu członków.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 
§ 18
1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy :
a)uchwalanie organizacyjnej, sportowej i finansowej działalności Klubu,
b)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c)uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla zarządu Klubu,
d)wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e)podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu, 
f)ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g)rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu
2.Walne  Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany na zawiadomieniu.
3.W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd
§ 19
1.Zarząd Klubu składa się z pięciu do siedmiu osób, członków zwyczajnych wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy z pośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza Klubu.
2.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
3.Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4.W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.
§ 20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami, a w szczególności :
1.Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3.Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4.Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5.Przyjmowanie i skreślanie członków,
6.Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
7.Składanie sprawozdań z działalności Klubu. 
§ 21
1.Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu,
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
3.Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 
§ 22
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu,
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu,
3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza,
4.Komisja rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy :
a)przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Klubu,
b)wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c)składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d)składanie zastrzeżeń do projektowanych uchwał postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e)występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.
§ 23
1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Komisji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. 
§24
1.W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyborów.
Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§25
1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez  Zarząd Klubu.
§26
1.W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez walne Zebranie Klubu prawo wymierzenia  następujących kar:
a)upomnienia,
b)nagany,
c)zawieszenia w prawach członka na okres jednego miesiąca,
d)wykluczenia.
2.Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
3.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§27
1.Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze Klubu składają się:
-składki członkowskie,
-darowizny i zapisy,
-dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone Klubowi,
-dochody z majątku, 
-dochody z działalności gospodarczej,
-inne wpływy.
§28
1.Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących : Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych przez Zarząd członków.
Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu
§29
1.Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
§30
1.Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2.Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.