W ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyk ogłosiło już po raz kolejny Program „Klub” w którym udział bierze duża grupa dzieci i młodzieży uprawiająca Piłkę Siatkowa w Międzyszkolnym Klubie Sportowym Zryw-Volley Iława oraz ich szkoleniowcy.
Od 1 stycznia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku w Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej w Iławie oraz Plaży Miejskiej w Iławie, na boiskach do siatkówki plażowej odbywają się zajęcia siatkarek i siatkarzy MKS Zryw-Volley Iława w ramach Programu „Klub”2022.
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe i zakup sprzętu sportowego.
Głównymi celami programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
Celem programu jest również inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Program „Klub” wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.
Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych (agresja, przemoc itd.), oraz promocję regularnego udziału w treningach sportowych.
Program „Klub” wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działając na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, promocji regularnego podejmowania aktywności fizycznej.